Toshkovski: Gjykata Administrative hodhi poshtë tre vendime të paligjshme të Qeverisë

Toshkovski: Gjykata Administrative hodhi poshtë tre vendime të paligjshme të Qeverisë

Gjykata Administrative solli aktgjykime me të cilat anulohen tri vendime të kundërligjshme të Qeverisë. Fjala është për dy vendime për formimin e komisioneve të vendosjes dhe një telegram për realizimin e një konkursi të brendshëm për plotësimin e vendeve vakante në MPB, të miratuar nga ana ime, të cilat në mënyrë të kundërligjshme janë anuluar nga Qeveria, njoftoi në Facebook ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski.

“Në të vërtetë, Gjykata Administrative ka vlerësuar se organi i paditur, gjegjësisht Qeveria, me rastin e marrjes së vendimeve të kontestuara, ka shkelur rregullat e procedurës, të parapara me nenin 48 të Ligjit për Qeverinë, sepse në situatën e mosmarrëveshjes ndërmjet ministrit dhe zëvendësministrit plotësues në Ministrinë e Punëve të Brendshme e cila rrjedh nga njoftimet e dorëzuara zëvendësministrit plotësues të ministrit nëse aktet në fjalë që janë miratuar nga ministri paraqesin çështje ligjore, financiare dhe çështje kadrovike lidhur me organizimin e zgjedhjeve“, shkruan në publikim.

Qeveria, siç bëhet e ditur, është marrë me vlerësimin e ligjshmërisë edhe pse ka qenë e obliguar që të udhëzojë palët që këtë çështje kontestuese ta zgjidhin para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili është i obliguar që brenda 24 orëve të marrë vendim dhe t’ia përcjellë Ministrisë.

“Sipas konstatimit të gjykatës, KSHZ-ja është i vetmi organ kompetent për të përcaktuar nëse akti i përket grupit të akteve që miratohen nga zëvendësministri plotësues në MPB“, bëhet e ditur në informacionin të cilin e ndau Toshkovski.

Me aktgjykimet e nxjerra në këtë mënyrë, siç bën të ditur ministri, Gjykata Administrative konfirmon se aktet përkatëse të sjellura nga ana ime janë në pajtim me Ligjin për Qeverinë dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore që rregullojnë këtë çështje, dhe në të njëjtën kohë Qeveria ka vepruar në kundërshtim me ligj, pra ka zbatuar gabim të drejtën materiale.

MARKETING