Seancë e Gjykatës kushtetuese

Seancë e Gjykatës kushtetuese

Gjykata Kushtetuese sot do të shqyrtojë tri iniciativa për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.

Iniciativa e parë ka të bëjë me sfidën e nenit 1 të Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për rekomandimet parandaluese, masat e përkohshme, masat përcjellëse, protokollet e qëllimshme, planet dhe algoritmet për veprim për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga sëmundja infektive e shkaktuar nga KOVID-19. nga virusi SARS-Cov-2, rastet dhe periudha kohore e aplikimit të tyre (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 187/2021).

Parashtrues të iniciativës janë Darko Janevski, Sashko Jovanovski, Danica TËrpkovska dhe Zlatko Joleski.

Parashtruesi Darko Janevski me iniciativë konteston një dispozitë të Aktvendimit, e cila, sipas tij, ishte në kundërshtim të drejtpërdrejtë me nenin 1 paragrafi 1 të Kushtetutës, duke thënë se është “dispozitë diskriminuese, segreguese, por edhe e pasaktë që shkakton pasiguri juridike”. Në iniciativë thuhet se Qeveria i ka vënë në pozitë të pabarabartë dhe të pafavorshme objektet hoteliere që ndodhen jashtë Aeroportit Ndërkombëtar – Shkup dhe aeroportit “Shën Apostulli Pal” në Ohër. Avokatët Sasho Jovanovski, Danica Tërpkovska dhe Zlatko Joleski, nga ana tjetër, konsiderojnë se dispozita është jokushtetuese, e pazbatueshme dhe në kundërshtim me Kushtetutën, si dhe me disa dispozita të Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, Ligjit për kujdesin shëndetësor dhe Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Diskriminimit.

Iniciativa e dytë që do të shqyrtohet sot nga gjyqtarët kushtetues, e paraqitur nga Emanuel Tasev, i referohet sfidës së nenit 2 të Dekretit për ndryshimin e Dekretit për masën e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore që do të privatizohet, mënyrën dhe procedurën për pagesën e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 81/2022), miratuar nga Qeveria.

Sipas parashtruesit, neni 2 i Dekretit nuk është në përputhje me disa dispozita të Kushtetutës, përkatësisht nenin 52 paragrafi 4, sipas të cilit ligjet dhe dispozitat tjera nuk mund të kenë fuqi prapavepruese, përveç me përjashtim të nenit 55 paragrafi 2 sipas në të cilat liria e tregut dhe sipërmarrja mund të kufizohet me ligj vetëm për mbrojtjen e Republikës, ruajtjen e natyrës, mjedisit apo shëndetit të njeriut dhe nenit 8 paragrafi 1 alineja 3 sipas të cilit sundimi i së drejtës është vlerë themelore e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Parashtruesi thekson se aplikantët për privatizimin e tokës ndërtimore shtetërore për qëllime komerciale, afariste, ekonomike, prodhuese, sportive dhe rekreative dhe tokave të pazhvilluara për banim kolektiv para hyrjes në fuqi të Dekretit janë vendosur në pozitë të pafavorshme, të fituara prej tyre. është shkelur e drejta për të privatizuar tokën shtetërore në përputhje me kushtet e privatizimit me rastin e paraqitjes së kërkesës dhe vetëm për shkak se procedurat për aplikimet e tyre nuk janë përfunduar për shkak të mungesës së kujdesit të autoriteteve dhe dhe sipas iniciativës janë të diskriminuar në lidhje me aplikantët e privilegjuar, pretendimet e të cilëve zgjidhen me vendime përfundimtare.

Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë iniciativën për kontestimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në IP Qendra Ndërkomunale për Çështje Sociale në Shtip, nr.01-754/1 nga 25 qershor 2019, përkatësisht pika 2 rendor numër 11 dhe pika 3 rendore. numër 18 i paraqitjes tabelare të vendeve të punës në JUMCSR Shtip, i cili përcakton kushtet e veçanta për vendet e punës: shef i shërbimit për të drejtat e ndihmës financiare dhe shef i shërbimit për shërbime të mbrojtjes sociale, paraqitur nga Suzana Cvetkova.

Sipas parashtrueses së iniciativës, me Rregulloren e kontestuar për udhëheqës të shërbimit për shërbimet e mbrojtjes sociale, vetëm tre profile profesionale kanë mundësi të aplikojnë për këtë pozitë edhe atë punë dhe politikë sociale, pedagogji dhe psikologji, duke vendosur kështu institucionet tjera arsimore në pozitë të varur diskriminuese që tashmë ishin të punësuar në JUMCSR Shtip.