MPPS: Ka filluar pagesa e mbështetjes financiare për kategoritë e rrezikuara të qytetarëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se është në proces pagesa e ndihmës financiare sipas Ligjit për mbështetje financiare për kategoritë e rrezikuara të qytetarëve për përballimin e krizës energjetike.

“Mbështetja u referohet shfrytëzuesve të së drejtës për siguri sociale për të moshuarit; shfrytëzuesve të shtesës së posaçme, shfrytëzues të së drejtës për kompensim për shkak të aftësisë së kufizuar;
shfrytëzues të kompensimit për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër me ndryshime të përhershme në gjendjen shëndetësore pa pasur nevojë për kontroll mjekësor dhe që nuk shfrytëzojnë të drejtën për shkak të aftësisë së kufizuar, si dhe prindër kryefamiljarë që janë të evidentuar përfitues të ndihmës së garantuar minimale. Këta qytetarë marrin mbështetje financiare prej 3.000 denarë në muaj, për një periudhë prej katër muajsh, thonë nga MPPS.

Nga Ministria theksojnë se sot paguhet edhe mbështetja financiare për personat e papunë-shfrytëzues të së drejtës në sigurim material paguhet në formë të kompensimit monetar, në përputhje me Ligjin për sigurimin material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të vendit.

Mbështetja financiare për këta shfrytëzues është 3000 denarë në muaj, për një periudhë katër mujore dhe paguhet nga Agjencia për Punësim e Maqedonisë së Veriut.

Përmes Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut paguhet mbështetja financiare për shfrytëzues të pensionit në shumë deri 14.000 denarë edhe atë për shfrytëzues me pension deri 11.525 denarë në muaj, 1.500 denar në muaj, për një periudhë katër mujore, edhe prej 11.526 denarë deri 14.000 denarë në muaj është 750 denarë në muaj, për një periudhë katër mujore. Për shfrytëzuesit e të drejtës për kompensim të dëmit fizik 750 denarë në muaj për katër muaj.

MARKETING