Ligji për evidencën amë në seancën e nesërme të Gjykatës Kushtetuese

Gjykata Kushtetuese nesër do të mbajë seancë për rastin në të cilin kontestohet Ligji për evidencën amë, me iniciativë të partisë politike “E Majta”.

“Ndjenja e përkatësisë kombëtare është ndjenjë personale e qytetarit dhe nuk mund të tregohet me dokument publik, dmth. me një dokument të lëshuar nga një autoritet shtetëror, para së gjithash për faktin se liria e shprehjes së përkatësisë kombëtare përfshin të drejtën e ndryshimit të ndjenjës së përkatësisë kombëtare, ndërsa me futjen praktikë të grafës për kombësinë në ekstraktin në certifikatën e librit amë- si regjistra publikë mbaron ndjenja e dikurshme e shprehur kombëtare”, thuhet në nismën e partisë “E majta”.

Nga Gjykata Kushtetuese bëjnë me dije se është kontestuar neni 4 paragrafi 1 pika 2 në pjesën “shtetësia”, neni 11 paragrafi 1 pika 1 në pjesën “shtetësia” dhe neni 13 paragrafi 1 pika 1 në pjesën “shtetësia”, të gjitha nga Ligji për gjendjen civile (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 8/1995, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/2013, 43/2014, 148/2015, 27/2016 dhe 64/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 14/2020 dhe 129/2023).

Neni 4, paragrafi 1 pika 2 e Ligjit parashikon që të dhënat për prindërit e fëmijës të regjistrohen në regjistrin e lindjes, edhe atë: emri dhe mbiemri (për nënën dhe mbiemrin e vajzërisë); dita, muaji, viti dhe vendi i lindjes; kombësia; shtetësia; numrin personal të identifikimit; vendbanimi dhe adresa e banimit.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif