EMV shitje prokuroi 13.440 MWh energji elektrike

EMV shitje prokuroi 13.440 MWh energji elektrike

Nga EMV shitje sot informuan se me 04.07.2023 është bërë blerja e energjisë elektrike për periudhën e dorëzimit prej 09.04. deri më 16.04.2023 (00:00-24:00). ) dhe është lidhur kontratë individuale me HSE Mak Enerxhi SHPKNJ Shkup me fuqi të kontraktuar prej 70 MW, sasi 13.440 MWh me çmim 106.40 EUR/MWh.

“EMV shitje e prokuron këtë energji elektrike për të përmbushur detyrimet e dakorduara që kemi lidhur me shkollat ​​fillore dhe të mesme, kopshtet, ndërmarrjet publike të ujësjellësit, spitalet dhe institucionet e tjera shëndetësore, Universitetet dhe Fakultetet dhe subjekte të tjera me rëndësi jetike në shtet. Çmimi me të cilin EMV shitje shet këtë energji është me një marzh, i cili gjeneron të ardhura shtesë, sqarohet në kumtesën.

SHA EMV nga prodhimi nga kapacitetet e saj TEC Manastir, TEC Osllomej, KOGEL dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë, thuhet, dërgon energji elektrike për EVN HOUM, e cila është furnizues universal për amvisëri dhe konsumatorë të vegjël, gjegjësisht mbi 70.000 biznese të vogla si dhe shumica e sasive për furnizim shtesë me çmim të subvencionuar për rrjetin e EVN ElektrodistribUCION dhe MEPSO.

Siç nënvizohet në kumtesën, EMV shitje i prokuron sasitë e energjisë elektrike në mënyrë publike dhe transparente përmes një njoftimi drejtuar tregtarëve të energjisë elektrike të cilët kanë shprehur interesim për lidhjen e marrëveshjes për blerje/shitje të energjisë elektrike. EMV shitje do të vazhdojë të informojë publikun në kohë dhe në mënyrë transparente për të gjitha blerjet dhe shitjet e energjisë elektrike.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif