30 ditë paraburgim për gjykatësin Georgiev, kërkohen masa kujdesi për Memetin

30 ditë paraburgim për gjykatësin Georgiev, kërkohen masa kujdesi për Memetin

Gjykatësi në procedurë paraprake në Gjykatën Themelore Penale Shkup, me propozim të Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, i shqiptoi masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh gjykatësit suprem Nake Georgiev, për të cilin ekziston dyshimi për veprën penale “pranim i shpërblimit për ndikim të paligjshëm”.

“Pas deklarimit të të dyshuarit në prani të mbrojtësit të tij, por edhe vlerësimit të fakteve dhe provave të dorëzuara nga ana e prokurorit publik është miratuar vendim, me të cilin propozimi pranohet, ndërkaq të dyshuarit i caktohet masë paraburgimi në kohëzgjatje prej 30 ditësh, për shkak të ekzistimit të bazave nga neni 165 paragrafi 1 pika 2 dhe 3, gjegjësisht mund ta pengojë procedurën penale me ndikim ndaj dëshmitarëve, dhe rrethanat të cilat tregojnë se do ta mbarojë ose përsërisë veprën penale”, thonë nga Gjykata Penale e Shkupit.

Ndërkaq, Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjyqtarit të procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale Shkup, i ka dorëzuar propozimin për caktimin e masave të kujdesit ndaj të dyshuarit të dytë, anëtar i Këshillit të prokurorëve publikë Ixhet Memeti.

“Me propozim prokuroria kërkon nga gjykata që të dyshuarit t’i caktojë masën e sigurimit në pajtim me nenin 146 paragrafi 1 pikat 2 dhe 3 të Ligjit për Procedurën Penale, d.m.th. detyrimin e të dyshuarit që herë pas here t’i raportojë një zyrtari të caktuar ose organit kompetent shtetëror të cilin do ta caktojë gjyqtari i procedurës paraprake dhe se dokumenti i udhëtimit për kalimin e kufirit shtetëror i konfiskohet përkohësisht, gjegjësisht ndalim për lëshimin e dokumentit të ri të udhëtimit ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror në emër të të dyshuarit, si dhe ndalim të përdorimit të letërnjoftimit në emër të të dyshuarit si dokument për kalimin e kufirit shtetëror”, tha Prokuroria.

MARKETING