Vuçiç hap profil në TikTok dhe bëhet viral: Përshëndetje! Unë jam Aleksandri

Vuçiç hap profil në TikTok dhe bëhet viral: Përshëndetje! Unë jam Aleksandri
BELGRADE, SERBIA – OCTOBER 10, 2021: Serbia's President Aleksandar Vucic gives a joint news conference with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov following their talks. Russian Foreign Ministry/TASS Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðîâûì. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç ka hapur një llogari në rrjetin social TikTok.

Sipas mediave vendase, përveç llogarive në Instagram dhe rrjetin social X, Vuçiç tani para zgjedhjeve të 17 dhjetorit ka vendosur të bëhet pjesë dhe e TikTok.

Profili i Vuçiçit në atë rrjet social quhet “jasamaleksandar”.

Në postimin e parë, Vuçiç ka shkruar: “Përshëndetje TikTokers! Unë jam Aleksandri”.

Përveç kësaj, ai ka publikuar edhe një video të fjalimit të tij nga festimi i 15 vjetorit të themelimit të SNS./

MARKETING