Qeveria miratoi dekret për shpalljen e gjendjes së krizës për shkak të mungesës së ngrohjes qendrore

Qeveria miratoi dekret për shpalljen e gjendjes së krizës për shkak të mungesës së ngrohjes qendrore

Qeveria miratoi dekret për shpalljen e gjendjes së krizës për shkak të mungesës së ngrohjes qendrore

Qeveria në seancën e sotme miratoi dekret për kriteret dhe kushtet për shpalljen e gjendjes së krizës në rastet e motit dhe fatkeqësive natyrore, aksidenteve dhe çrregullimeve të tregut të ngrohjes, mënyrën e furnizimit me ngrohje gjendje të krizës, për masat që merren në rast krize.

Sipas këtij Dekreti, monitorimin, analizën dhe vlerësimin e vazhdueshëm të gjendjes në tregun e ngrohjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut do ta bëjë Komisioni për monitorimin e gjendjes me furnizim me ngrohje, të cilin do ta themelojë ministri i Ekonomisë.

Ndërkaq, Komisioni pritet të përbëhet nga tetë anëtarë, nga një përfaqësues nga pozitat e larta drejtuese në Ministrinë e Ekonomisë, Komisionin Rregullator Energjetik, një përfaqësues nga Asociacioni i Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe pesë përfaqësues nga mbajtësit e licencave në tregun e energjisë termike.

Mandati i anëtarëve të Komisionit është katër vjet dhe ai duhet të bëjë vlerësim të situatës së krizës në furnizimin me ngrohje bazuar në analizën e shfaqjes së mosfunksionimit të plotë ose të pjesshëm të sistemit të shpërndarjes së ngrohjes të shkaktuar nga moti ose fatkeqësitë natyrore ose aksidentet, ndërprerja e përhershme e objekteve të prodhimit të energjisë termike për shkak të aksidenteve ose mungesës së burimeve të energjisë për prodhimin e energjisë termike, mundësia e përdorimit të lëndëve djegëse alternative për prodhimin e energjisë termike, mungesa e energjisë termike dhe gjendja e tregut të energjisë termike.

Nga Qeveria thonë se masat që do të merren në bazë të Dekretit duhet të jenë të një natyre të përkohshme dhe të zgjasin deri në përfundimin e krizës, të mos tejkalojnë shtrirjen dhe intensitetin e nevojshëm për të eliminuar pasojat e krizës dhe për ta kufizuar atë sa më pak, ose shtrembërojnë funksionimin konkurrues të tregjeve të energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në komunitetin energjetik.