Këto janë disa nga vendimet e Qeverisë nga seanca e 83-të

Këto janë disa nga vendimet e Qeverisë nga seanca e 83-të

Në seancën e sotme të Qeverisë, para ministrave është gjetur Informacioni për punën e Grupit ndër-dikasterial konsultativ dhe këshillimor për mundësi të barabarta të grave dhe burrave për vitin 2021, të propozuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

“Grupi ndër-dikasterial konsultativ dhe këshillimor (GNR) për mundësi të barabarta të grave dhe burrave është përbërë nga funksionarë, nëpunës udhëheqës shtetëror, përfaqësues të organizatave civile, shoqata të punëdhënësve, ekspertë, përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, sindikata dhe subjekte të tjera”, informojnë nga Qeveria.

Grupi kujdeset për promovimin e konceptit të përfshirjes së aspekteve gjinore në politikat e përgjithshme të të gjitha institucioneve publike.

“GNR e ndjek integrimin e konceptit në politikat sektoriale në bashkëpunim me partnerët socialë dhe institucionet nga fusha të veçanta, monitoron ecurinë e harmonizimit të legjislacionit kombëtar me legjislacionin e BE-së dhe standardet evropiane në fushën e çështjeve gjinore; merr pjesë në përgatitjen dhe jep udhëzime në procesin e përgatitjes së Strategjisë për Barazi Gjinore dhe monitoron raportet periodike nga institucionet”, theksojnë nga Qeveria.

Prej atje shtojnë se, gjatë vitit 2021, anëtarët e GNR-së kanë pasur aktivitete lidhur me rishikimin e të gjitha dokumenteve strategjike, të cilat i referohen kësaj teme, duke kontribuar në avancimin e barazisë gjinore.

Në seancën e sotme të 83-të, me propozim të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Propozim-ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes Kornizë për Partneritet Financiar ndërmjet Komisionit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut,  të përfaqësuar nga Qeveria,  për procedurat e veçanta për zbatimin e ndihmës financiare nga Unioni për vendin sipas Instrumentit për Ndihmë Parainkuadruese (IPA III).

“Marrëveshja kornizë për partneritet financiar për IPA III është akti më i rëndësishëm që rregullon marrëdhëniet ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian në zbatimin e IPA III, dhe rrjedh nga rregulloret e Bashkimit Evropian që duhet të zbatohen drejtpërdrejt pas lidhjes dhe hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, njofton shërbimi për shtyp i qeverisë.

Siç thuhet në njoftim, rregullorja për IPA III synon të mbështesë përfituesit e IPA III për të miratuar dhe zbatuar reformat politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike të kërkuara nga përfituesit në mënyrë që të jenë në përputhje me vlerat e Unionit dhe harmonizohen gradualisht me rregullat, standardet, politikat dhe praktikat e Unionit (“acquis”), me synimin e anëtarësimit në Union, duke kontribuar kështu në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin e tyre.

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (IPARD III), e cila do të mundësojë nënshkrimin e mëtejshëm të marrëveshjeve financiare vjetore”, thuhet në kumtesë.

Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e diasporës ndërmjet Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe komunave, dhe teksti i harmonizuar u pranua.

“Marrëveshjet për bashkëpunim në fushën e diasporës ndërmjet Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 23 komunave do t’i nënshkruajë ministri pa portofol i obliguar për diasporën, dr. Xhemail Çupi, informojnë nga  Shërbimi për shtyp i Qeverisë.