Janë publikuar rezultatet e konkurseve për ndarjen e bursave të nxënësve për vitin shkollor 2022-2023

Janë publikuar rezultatet e konkurseve për ndarjen e bursave të nxënësve për vitin shkollor 2022-2023

Janë publikuar rezultatet e konkurseve për ndarjen e bursave të nxënësve për vitin shkollor 2022-2023

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se janë publikuar rezultatet e konkurseve për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme profesionale për vitin shkollor 2022-2023 dhe njetjat mund të shihen në linkun si vijon.
Nxënësit e shkollave të mesme që fituan të drejtën e shftytëzimit të bursës të nxënësve duhet të printojnë dhe plotësojnë TRE kopje të marrëveshjes për bursën përkatëse (marëveshjet publikohen së bashku me rezultatet e konkursit) dhe së bashku me kopje të llorgarisë rriedhëse , nga data 2.1.2023 deri më 16.1.2023, t’i dorëzonjë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (drejtpërdrejtë në arkivin e MASH-it ose me postë – dërgesë me rekomandim kthyese në adresën “Shën Kirili dhe Metodi” Bul.54, 1000 Shkup).

Kandidatët e refuzuar përsëri, do të kenë mundësi të kundërshtojnë që nga dita e marrjes së aktvendimit nga MASH-i ,në të cilën do të shënohet arsyeja se për çfarë kërkesa nuk është pranuar.

Aktvendimet si për aplikimet e pranuara ashtu edhe për ato të refuzuara janë duke u përgatitur dhe do të dorëzohen në ditët në vijim.

Për çfarë do lloj njoftimi dhe mbështetje shtesë, kontaktet e punonjësve të Sektorit për standardin e nxënësëve dhe të studentëve , si dhe të gjithë punonjësitë të tjerë të MASH-it, janë të publikuara në këtë link,ndërsa pyetje mund të parashtrohen edhe në adresën elektronike [email protected]