ESHA: Kuvendi i RMV-së nuk ka akt pronësie për shfrytëzimin e tokës

ESHA: Kuvendi i RMV-së nuk ka akt pronësie për shfrytëzimin e tokës

Enti Shtetëror i Auditimit (EShA) ka publikuar sot në faqen e tij të internetit raportet e auditimit për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

ESHA njofton se për raportin e auditimit të Kuvendit, llogaria buxhetore e donacionit – Programi për Mbështetjen e Kuvendit (785-60) ka shprehur një opinion të parezervë për vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare dhe për pajtueshmërinë me legjislacionin, udhëzimet dhe politikat e vendosura. Theksojnë se nuk ka pasur vërejtje për Draft Raportin e Auditorit të Miratuar Shtetëror.
Për raportin e auditimit të Kuvendit, llogarinë e buxhetit bazë (637), është konstatuar se Kuvendi nuk ka akt pronësor me të drejtë të vërtetuar pronësie/shfrytëzimi të tokës dhe objektit në të cilin ndodhet dhe kryen funksionet dhe janë krijuar regjistra llogaritëse të pjesshëm për librat në dispozicion të Kuvendit.

Ndër rekomandimet kryesore është vazhdimi i aktiviteteve për regjistrimin e të drejtës së pronësisë/përdorimit të pronës në dispozicion të Kuvendit dhe rekomandohet që të ketë një regjistrim të plotë të librave.